Volume 38

 Год. XXXVIII Подгорица-1992. 1-2
ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
ОРГАН САВЕЗА ПОЛЈОПРИВРЕДНИХ ИНЖЕНЈЕРА И ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ, САВЕЗА ШУМАРСКИХ ИНЖЕНЈЕРА И ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ И САВЕЗА ВЕТЕРИНАРА И ВЕТЕРИНАРСКИХ ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ


РЕДАКЦИЈА
Дрецун др Дјордјије, Лјумовић др Михаило, Караман др Гордан, Мандић др Дарко, Мартиновић др Велјко, Павићевић др Лјубо и Поповић др Боривоје


ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Др Лјубо Павићевић

 


В л а с н и к и и з д а в а ч:
Савез полјопривредних инженјера и техничара РЦГ- Подгорица, Уредништво и администрација: Полјопривредни институт, 81000, Подгорица, тел.14-988.- Часопис излази као два двоброја у току једне године. Рукописи се не враћају.- Годишнја претплата за организације, установе и предузећа дин. 2200,00- за појединце дин. 450,00; за иностранство дин 6200,00. Жиро рачун 20100-678-997 код Службе друштвеног кнјиговодства у Подгорици.- Поштарина плаћена у готову.

 

----------------------------------------------------------


Год. XXXVIII Подгорица-1992. 3-4
ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО
ОРГАН САВЕЗА ПОЛЈОПРИВРЕДНИХ ИНЖЕНЈЕРА И ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ, САВЕЗА ШУМАРСКИХ ИНЖЕНЈЕРА И ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ И САВЕЗА ВЕТЕРИНАРА И ВЕТЕРИНАРСКИХ ТЕХНИЧАРА ЦРНЕ ГОРЕ


РЕДАКЦИЈА
Дрецун др Дјордјије, Лјумовић др Михаило, Караман др Гордан, Мандић др Дарко, Мартиновић др Велјко, Павићевић др Лјубо и Поповић др Боривоје


ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Др Лјубо Павићевић

 


В л а с н и к и и з д а в а ч:
Савез полјопривредних инженјера и техничара РЦГ- Подгорица, Уредништво и администрација: Полјопривредни институт, 81000, Подгорица, тел.14-988.- Часопис излази као два броја у току једне године. Рукописи се не враћају.- Годишнја претплата за организације, установе и предузећа дин. 15.000- за појединце дин. 4500,00; за иностранство дин 45.000. Жиро рачун 20100-678-997 код Службе друштвеног кнјиговодства у Подгорици.- Поштарина плаћена у готову.

Search

Author (s) :
Title :
Keywords :
r