Volume 10

 Год. X Титоград-1964 1-2
,,НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО,,


РЕДАКЦИЈА
Јововић инж. Дјоко, Милошевић вет. Јован, Мијушковић инж. Милорад, Томашевић др. Томаш, Шановић инж. Милан, Шаулић инж. Милан

 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Инж. Бранко Булатовић

 

 


В л а с н и к и и з д а в а ч:
Савез полјопривредних инженјера и техничара СРЦГ- Титоград Уредништво и администрација: Завод за унапређиванје полјопривреде, Титоград, тел.41-940 и 41-760.- Часопис излази тромјесечно. Рукописи се не враћају.- Годишнја претплата: за организације, установе и предузећа Дин.3000- за појединце Дин. 1000; за иностранство дин 5000. Жиро рачун бр. 900-11-608-99 код Комуналне банке у Титограду.- Поштарина плаћена у готову.


Год. X Титоград-1964 3-4
,,НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО,,


РЕДАКЦИЈА
Јововић инж. Дјоко, Милошевић др Јован, Мијушковић инж. Милорад, Томашевић др. Томаш, Шановић инж. Милан, Шаулић инж. Милан

 

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Инж. Бранко Булатовић

 

 


В л а с н и к и и з д а в а ч:
Савез полјопривредних инженјера и техничара СРЦГ- Титоград Уредништво и администрација: Завод за унапређиванје полјопривреде, Титоград, тел.41-940 и 41-760.- Часопис излази тромјесечно. Рукописи се не враћају.- Годишнја претплата: за организације, установе и предузећа дин.3000- за појединце Дин. 1000; за иностранство дин 5000. Жиро рачун 900-11-608-99 код Комуналне банке у Титограду.- Поштарина плаћена у готову.

Search

Author (s) :
Title :
Keywords :
r