Volume 8


Tivat, Muo Oko, 25. October 1962

----------------------------------------------------------------------------------

Год. VIII Титоград-1962 1-2
,,НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО,,

РЕДАКЦИЈА
Батрићевић инж. Димитрије, Вукотић вет. Марко, Контић инж. Велјко, Лазаревић инж. Саво, Мијушковић инж. Милорад, Поповић инж.Стево, Радуловић инж.Злата, Шановић инж. Милан.

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Радуловић инж. Злата

 

Излази двомјесечно

 

В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредно- шумарска комора Народне Републике Црне Горе

Уредништво и администрација: Титоград ( зграда Полјопривредног института), телефон 38-14.-Рукописи се не враћају.- Годишнја претплата: за организације, установе и предузећа је Дин.1800- за појединце Дин. 600.- Текући рачун бр. 900-11-5-940 код Народне банке у Титограду.- Поштарина плаћена у готову.

 

Год. VIII Титоград-1962 3
,,НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО,,

РЕДАКЦИЈА
Батрићевић инж. Димитрије, Вукотић вет. Марко, Контић инж. Велјко, Лазаревић инж. Саво, Мијушковић инж. Милорад, Поповић инж.Стево, Радуловић инж.Злата, Шановић инж. Милан.

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Радуловић инж. Злата

 

Излази двомјесечно

 

В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредно- шумарска комора Народне Републике Црне Горе

Уредништво и администрација: Титоград ( зграда Полјопривредног института), телефон 38-14.-Рукописи се не враћају.- Годишнја претплата: за организације, установе и предузећа је Дин.1800- за појединце Дин. 600.- Текући рачун бр. 900-11-5-940 код Народне банке у Титограду.- Поштарина плаћена у готову.

 

Год. VIII Титоград-1962 4
НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО

РЕДАКЦИЈА
Батрићевић инж. Димитрије, Вукотић вет. Марко, Контић инж. Велјко, Лазаревић инж. Саво, Мијушковић инж. Милорад, Поповић инж.Стево, Радуловић инж.Злата, Шановић инж. Милан.

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Инж. Злата Радуловић

В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредно- шумарска комора Народне Републике Црне Горе

У р е д н и ш т в о и а д м и н и с т р а ц и ј а:
Титоград ( зграда Полјопривредног института)
телефон 38-14.
Рукописи се не враћају.

ГОДИШНЈА ПРЕТПЛАТА:
за организације, установе и предузећа је Дин. 1800----
за појединце Дин. 600.---

Текући рачун бр. 900-11-5-940
код Народне банке у Титограду.

Поштарина плаћена у готову.

Год. VIII Титоград-1962 5-6
,,НАША ПОЛЈОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО,,

РЕДАКЦИЈА
Батрићевић инж. Димитрије, Вукотић вет. Марко, Контић инж. Велјко, Лазаревић инж. Саво, Мијушковић инж. Милорад, Поповић инж.Стево, Радуловић инж.Злата, Шановић инж. Милан.

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Радуловић инж. Злата


Излази двомјесечно

 

В л а с н и к и и з д а в а ч:
Полјопривредно- шумарска комора Народне Републике Црне Горе

Уредништво и администрација: Титоград ( зграда Полјопривредног института), телефон 38-14.-Рукописи се не враћају.- Годишнја претплата: за организације, установе и предузећа је Дин.1800- за појединце Дин. 600.- Текући рачун бр. 900-11-5-940 код Народне банке у Титограду.- Поштарина плаћена у готову.

 

Search

Author (s) :
Title :
Keywords :
r